Maaelu ja Kaubanduse Nõukoda

Nõustamispartner aastast 2007

Maaelu Ja Kaubanduse Nõukoda

Nõustame põllumajandussektoris tegutsevaid tootjaid aastast 2007.

Ettevõttest

Maaelu ja Kaubanduse Nõukoda on spetsialiseerunud põllumajandussektoris tegutsevatele tootjatele, maapiirkondade ettevõtjatele, põllumajandussaaduste töötlejatele ja eksportijatele ning importijatele mitmekülgse ja tõhusa nõuandeteenuse pakkumisele.

Ajend

Meie tegevuse lähteajendiks on põllumajandusliku tootmise ning toidusektori väliskaubandusega tegelevate ettevõtjate kasvav vajadus tervikliku ja pädeva nõustamisteenuse järele valdkondades, mis seonduvad Euroopa Liidu erinevate toetus- ning turukorraldusmeetmetega.

Eesmärk

Maaelu ja Kaubanduse Nõukoja eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset, kompetentset ja ettevõtte kogu väärtusahelat arvesse võtvat nõustamist, aidates seeläbi luua klientidele lisandväärtust konkurentsivõime suurendamise abil ning tõhustamaks toimimist Euroopa Liidu majanduslikus ja õiguslikus ruumis.

Teenused

Maapiirkonna ettevõtjale ja toidutööstusele

Esitatavate taotlusdokumentide ning äriplaanide ettevalmistamine ja komplekteerimine, taotluse menetluse ning toetatava projekti kulgemise seire ning toetusaruandluse korraldamine. Meie eesmärgiks on kindlustada ettevõtjatele õigeaegse, asjakohase ja täieliku teabe saamine toetusvõimaluste ja kehtestatud nõuete kohta, samuti tagada abi kogu toetusprotsessi vältel.

Konsultatsioonid maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete äriplaanide ja tasuvusuuringute koostamisel.

Ühena arenevatest tegevussuundadest näeme põllumajandus- ning metsandussektoris bioenergia ning biomassi kasutamise edendamist. Ent samuti innovatsioonitegevuse soodustamist toidusektoris.

Turu-uuringute teostamine, turuinfo analüüs ja kaasnevate eel- ja rakendusuuringute läbiviimine. Uuringud hõlmavad õigusraamistiku detailset analüüsi, majandus- ja konkurentsialase teabe kogumist, tasuvushinnangud, prognoose ja soovitusi edasiseks jätkusuutlikuks tegevuseks.

Piirkondlikku arengustrateegiat arvestavate maamajanduse mitmekesistamisele ning külade uuendamisele ja arendamisele suunatud projektide nõustamine. Ettevõtjate, kolmanda sektori organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste konsultatsioon tegevuskavade väljatöötamisel, mis suunatud teenuste paremale kättesaadavusele, infrastruktuuri arendamisele, maaettevõtjate jätkusuutlikkusele.

Põllumajandussaaduste ja töödeldud toodete väliskaubandusega tegelevale ettevõtjale

Õigeaegse ja nõuetele vastava dokumentatsiooni olemasolul saab klient vältida ajakadu ning liigset bürokraatiat. Samuti tagame aegsa teavituse eelseisvate kaubandustoetuste taotlusperioodide avanemisest ning toetusnõuete kirjeldustest.

Et Euroopa Liidu välise kaubavahetusega tegeleval ettevõtjatel võivad tekkida raskused seadusandluse muutumisel ja uute määruste ilmumisel, seame omapoolse nõustamisega eesmärgiks kliendi majandustegevuseks vajaliku teabe terviklikkuse, piisavuse ja ajakohasuse tagamise.

Analüüsi tulemusel saab klient turuülevaate, mis hõlmab endas möödunud perioodide statistikat, näitab ära turgude suundumused, võimalikud välis- ja sisepoliitilised aspektid ning annab aluse edasisteks ratsionaalseteks majanduslikeks otsusteks.

Euroopa Liidu ning Eesti õiguskontekstil põhinev probleemkaasuste hinnang ja soovitused edasiseks tegevuseks, mille puhul tugineme senistele seadustõlgendustele, pretsedentidele ja kohtulahenditele.

Mitmes erinevas turukorraldusvaldkonnas korraga tegutseva ettevõtte konsultatsioon, hindamaks kõikide skeemide võimalusi ja majanduslikku tõhusust ning kaardistamaks erinevad nõuded ja tingimused.

Meeskond

Tõnis Kreinin

Juhatuse liige

vanemkonsultant

Sander Pedaja

Juhatuse liige

vanemkonsultant

Maaelu ja Kaubanduse Nõukoda OÜ

Kontakt

© 2021 Maaelu Ja Kaubanduse Nõukoda